* Tính đến ngày 28/01/2022 đã có 207/15 087 doanh nghiệp triển khai đánh giá trên hệ thống phần mềm báo cáo đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19

TỔNG HỢP KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ LÂY NHIỄM DỊCH COVID-19 CỦA DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ ĐĂNG NHẬP

STT Địa phương Số doanh nghiệp khai báo Tổng số doanh nghiệp hiện có Kết quả tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19
Rất cao Cao Trung bình Thấp Ít
Tổng 207 15087 1 2 27 113 64
1 18 6270 1 0 4 10 3
2 5 279 0 1 2 1 1
3 3 548 0 1 0 2 0
4 21 372 0 0 6 13 2
5 31 650 0 0 4 17 10
6 45 188 0 0 3 24 18
7 23 819 0 0 2 11 10
8 13 1288 0 0 2 8 3
9 19 293 0 0 1 10 8
10 3 244 0 0 1 2 0
11 2 35 0 0 1 0 1
12 1 210 0 0 1 0 0
13 4 342 0 0 0 3 1
14 4 446 0 0 0 2 2
15 3 542 0 0 0 2 1
16 3 45 0 0 0 2 1
17 3 153 0 0 0 1 2
18 2 609 0 0 0 1 1
19 1 144 0 0 0 1 0
20 1 258 0 0 0 1 0
21 1 254 0 0 0 1 0
22 1 53 0 0 0 1 0
23 0 78 0 0 0 0 0
24 0 268 0 0 0 0 0
25 0 70 0 0 0 0 0
26 0 105 0 0 0 0 0
27 0 524 0 0 0 0 0